Lyudmil Hristov

Lyudmil Hristov

Festival Director

Anastasia Laskevich

Anastasia Laskevich

Festival Administration

Nikolay Yordanov

Nikolay Yordanov

Festival Manager and Programmer

Iliya Kojuharov

Iliya Kojuharov

Graphic Design

Monika Spasova

Monika Spasova

Festival Administration

Maria-Desislava Sarieva

Maria-Desislava Sarieva

Guests Coordinator

Niya Veleva

Niya Veleva

Festival Administration

Asya Yaneva

Asya Yaneva

Public Relations