Lyudmil Hristov

Lyudmil Hristov

Festival Director

Iliya Kojuharov

Iliya Kojuharov

Graphic Design

Asya Yaneva

Asya Yaneva

Public Relations

Lyubo Yonchev

Lyubo Yonchev

Festival Manager and Programmer

Lyubo Kirov

Lyubo Kirov

Multimedia

Monika Spasova

Monika Spasova

Festival Administration

Maria-Desislava Sarieva

Maria-Desislava Sarieva

Guests

Nikolay Yordanov

Nikolay Yordanov

Festival Administration

Anastasia Laskevich

Anastasia Laskevich

Guests