Team

Festival Director

Prof. Lyudmil Hristov

director@newwavefilmfest.com

Festival Manager

Lyubo Yonchev

manager@newwavefilmfest.com

Festival Administration

Romina Datkova

Ralitsa Tsvetkova

info@newwavefilmfest.com

Guests
Simona Ravalieva

guests@newwavefilmfest.com

Press
Radostina Vasileva

Ruja Raycheva

Marketing & PR

Denitsa Radeva

Mirela-Alexandra Zaharieva

pr@newwavefilmfest.com

Art Conception

Hristina Dyakova

Graphics Design

Alexander Zhelyazkov

Multimedia

Lyubo Kirov

Lolita Nikolova

Nicolas Akrabov

Nikolay Kubadinov

Branimir Miladinov

Festival Website

Stoyan Manchorov