Team

Festival Director

Prof. Lyudmil Hristov

director@newwavefilmfest.com

Festival Manager

Lyubo Yonchev

manager@newwavefilmfest.com

Festival Administration

Romina Datkova

Ralitsa Tsvetkova

info@newwavefilmfest.com

Guests
Simona Ravalieva

Veronika Nedyalkova

Boyana Topchiyska

Gergana Popova

guests@newwavefilmfest.com

Volunteers

Blagovest Zlatkov

Press
Radostina Vasileva

Ruja Raycheva

Marketing & PR

Mirela-Alexandra Zaharieva

Alexandrina Dimitrova

Eliza Noteva

Yoanna Kostadinova

pr@newwavefilmfest.com

Graphics Design

Alexander Zhelyazkov

Multimedia

Lyubo Kirov

Lolita Nikolova

Svoboda Cahkravardaya

Nicolas Akrabov

Nikolay Kubadinov

Dimitar Stafidov

Festival Website

Lyubo Yonchev


Comments are closed